DALMA EREZYON

Olas? tüm geometrik yap?lar? dalma erezyon tekni?i ile olu?turmaktay?z.  

Elektro erezyon bölümümüzdeki kalifiye çal??anlar?m?z  bak?r elektrot kullanmaktad?r.

Sistemimizde 1100 x 600 x 300  mm ebatlar?nda i? parças? i?leyebilmekteyiz.