TASARIM

Tasar?m birimizi olu?turan deneyimli kadromuz, tüm yüksek bas?nçl? döküm ve trim kal?plar?n?n tasar?mlar?n? ve parça düzenlemelerini lisansl? tasar?m programlar?yla gerçekle?tirilmektedir.

Tasar?m sürecinde mü?terilerimizle yak?n temaslarda bulunarak, onlar?nda istek ve görü?lerini alarak tamamen mü?terilerimizin beklentileri do?rultusunda ilerlemekteyiz.

?malata geçilmeden önce olu?abilecek sorunlar? görebilmek ve gidermek için CAD ortam?nda hareketli parçalar? simüle etmekteyiz.

Yolluk sistemi tasar?m?nda her zaman tecrübemizi,  mü?teri beklentileri ve simülasyon program? ile birle?tirerek en iyi sonuca ula?ma amac?nday?z.