Kurumsal

HAKKIMIZDA

Lider Kal?p , 1987 y?l?ndan bu yana sadece Yüksek Bas?nçl? Döküm Kal?b? imalat? yapan sektörün öncü firmalar?ndand?r. Kurulu?undan bu yana 1000'in üzerinde kal?p imalat? gerçekle?tiren Lider Kal?p tasar?mdan simülasyona , i?leme çözümlerinden ölçüm raporlar?na kadar kal?pç?l???n her alan?nda teknolojiyi yak?ndan takip etmektedir.

A??rl?kl? olarak Otomotiv ve Beyaz E?ya sektörüne hizmet vermekteyiz. Çelikel , B/S/H , Arçelik çal??t???m?z büyük firmalardan baz?lar?d?r.

Deneyimli kadromuz , günümüz teknolojisine uygun modern altyap?m?z ve makine park?m?z ile üretimimizi ve kapasitemizi her geçen gün biraz daha artt?rmaktay?z.

2004 Aral?k ay?nda belgelendirdi?imiz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimizi etkin olarak kullanmaktay?z.

Misyonumuz

Mü?terilerin beklentileri en iyi ?ekilde kar??layan, çal??anlar?n?n mensubu olmaktan gurur ve mutluluk duyduklar?, güvenilir bir ?irket olmak. Kaynaklar?m?z? en iyi ?ekilde de?erlendirerek, tüm çal??anlar?m?z?n katk?s? ile sürekli geli?meyi sa?lamak.

Vizyon

Yüksek Bas?nçl? Döküm sektöründe geli?en teknolojiler paralelinde mü?terilerimize en kaliteli ürünleri sunmak.